SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tổng Công ty hoạt động dưới hình thức mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Tổng Công ty.