THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Năm 2022

CBTT :Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2022

CBTT :Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 – Số 1754

CBTT :Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 – Số 1753

CBTT : Đơn vị Kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022

Công bố thông tin : ngày 30 tháng 4 năm 2022

Công bố thông tin : ngày 29 tháng 4 năm 2022

Công bố thông tin : Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 1 năm 2022

Công bố thông tin : Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2022

Giải trình bổ sung chênh lệch LNST BCTC hợp nhất năm 2021 trước và sau kiểm toán.

Công bố thông tin định kỳ: ngày 20 tháng 4 năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Công bố thông tin: ngày 07/4/2022 về thời gian Họp ĐHĐCĐ

Công bố thông tin: ngày 07 tháng 4 năm 2022

Công bố thông tin định kỳ: BCTC Tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán

Công bố thông tin định kỳ: BCTC Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Công bố thông tin định kỳ: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021

Công bố thông tin: ngày 23 tháng 3 năm 2022

Công bố thông tin: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Công bố thông tin: ngày 09 tháng 3 năm 2022

Công bố thông tin: ngày 21 tháng 02 năm 2022

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Công bố BCTC Hợp nhât và Tổng hợp Quý 4 năm 2021

CHUYỂN QUA GIAO DIỆN MỚI, CHUYÊN NGHIỆP HƠN
THÔNG BÁO
Overlay Image
CHUYỂN SANG GIAO DIỆN MỚI CỦA VNECO