Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam.

  • Công bố thông tin: Link
  • Đường dẫn Báo cáo thường niên 2020: LInk