Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông:  thông tin về thời gian Họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 và tài liệu(dự thảo) ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

  • Công bố thông tin: Link
  • Tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2021: Link