Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông: Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và Tổng hợp năm 2020

  • Công bố thông tin: Link
  • Báo cáo tài chính  : Link