Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông: Công bố thông tin Đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của VNECO

  • Công bố thông tin: Link