Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông: Công bố Nghị quyết 01/2021NQ/VNECO -ĐHĐCD và Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021

  • Công bố thông tin: Link