Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông: Công bố Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam và Quy chế nội bộ về quản trị công ty,

  • Công bố thông tin: Link