Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông: Bổ sung chương trình họp và Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  • Công bố thông tin: Link