sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Ngày 26/06/2014, Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 nhằm tổng kết đánh giá kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Với tinh thần tập trung và thái độ nghiêm túc, ĐHĐCĐ đã nhìn nhận những khó khăn tác động đến kết quả SXKD của Tổng Công ty năm 2013 và đề ra kế hoạch SXKD năm 2014 phù hợp trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế trong và ngoài nước.

Tại phiên họp, nhiều cổ đông đã có ý kiến góp ý các văn bản được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày. Kết thúc phiên họp, các cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2014, trong đó có chỉ tiêu cổ tức năm 2013 là 2% bằng tiền mặt.

Ngay sau phiên họp, Ban lãnh đạo VNECO đã sớm tổ chức Hội nghị giao ban để nhanh chóng triển khai Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2014 đạt kết quả tốt.

Sau đây là một số hình ảnh phiên họp: