sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Tổng Công ty CP Xây Dựng Điện Việt Nam (VNECO) tổ chức thành công phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty năm 2017.

Ngày 24/3/2017 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty CP Xây Dựng Điện Việt Nam (VNECO) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của gần 100 cổ đông, đại diện cho hơn 91% số cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Dưới sự điều hành của chủ tọa là ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch HĐQT, các cổ đông tham dự đã nhất trí cao biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu năm 2017 doanh thu và thu nhập đạt: 1.112,852 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 111,005 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Bên cạnh đó, tất cả các nội dung trong chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cũng đã được các cổ đông biểu quyết thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

- Báo cáo tài chính năm 2016;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2017;

- Tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017;

- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;

- Tờ trình về số lượng ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 07 thành viên;

- Tờ trình về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu tổ hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2017;

Từ kết quả thành công của phiên họp, toàn thể cổ đông đã thể hiện sự tin tưởng vào sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể người lao động VNECO sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau đây là một số hình ảnh phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông VNECO năm 2017:

Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ trì cuộc họp

Ông Ngô Văn Cường báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

 

Không khí cuộc họp đại hội đồng cổ đông rất nghiêm túc

 

Biểu quyết các vấn đề được nêu trong cuộc họp

 

Các thành viên trong HĐQT và ban lãnh đạo của VNECO