sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Xây Dựng Điện Việt Nam (VNECO) năm 2016

Tổng Công ty CP Xây Dựng Điện Việt Nam (VNECO) tổ chức thành công phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty năm 2016.

Ngày 03/6/2016 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty CP Xây Dựng Điện Việt Nam (VNECO) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham gia của gần 100 cổ đông, đại diện cho 64,46% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Dưới dự điều hành của chủ tọa gồm Chủ tịch HĐQT Đặng Trọng Ngôn, Tổng Giám đốc Đoàn Đức Hồng cùng Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng Phan Anh Quang, các cổ đông tham dự đã nhất trí cao biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu năm 2016 doanh thu và thu nhập đạt: 975,172 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 140,050 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Bên cạnh đó, tất cả các nội dung trong chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cũng đã được thông qua với tỉ lệ 100%:

Cũng tại phiên họp, với tỷ lệ tín nhiệm 100% cổ đông có mặt biểu quyết đã bầu ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vào Hội đồng quản trị, nâng số thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 lên 8 thành viên.

Từ kết quả thành công của phiên họp, toàn thể cổ đông đã thể hiện sự tin tưởng vào sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể người lao động VNECO sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau đây là một số hình ảnh phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông VNECO năm 2016: