sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO thông báo công văn của UBCKNN về gia hạn thời gian báo cáo tài chính

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty lập cho năm tài chính 2017 theo quy định tại điểm C khoản 1 Điều 8; Điềm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư sỗ 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Trưởng bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trương chứng khoán. Cụ thể trong văn bản đính kèm.