sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo về việc chuyển nhượng số vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á

Ngày 17/03/2017, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07 NQ/VNECO-HĐQT về việc Tổng Công ty cổ phần Xâỵ dựng Điện Việt Nam nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á vào Công ty TNHH Thuận Nhiên Phong 1, giá trị nhận chuyển nhượng: 2.000.000.000 đồng (có Nghị quyết kèm theo).

Files đính kèm