sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua dự án điện gió Thuận Nhiên Phong

Thông báo về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua dự án điện gió Thuận Nhiên Phong.

Các file đính kèm:

1. Thông báo về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua dự án điện gió Thuận Nhiên Phong. Tải về

2. Thư gửi cổ đông về dự án điện gió Thuận Nhiên Phong. Tải về

3. Dự thảo nghị quyết. Tải về

4. Mẫu thư lấy ý kiến. Tải về