sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo về việc bầu ông Đoàn Đức Hồng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 23/3/2017, HĐQT Tổng Công tỵ cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã ra Nghị quyết số 09 NQ/VNECO-HĐQT về việc bầu ông Đoàn Đức Hồng-Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (có Nghị quyết kèm theo);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 24/3/2017, tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.