sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ năm 2016

Thông báo 04 TB/VNECO-HĐQT công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ năm 2016