sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo về họp Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) năm 2017 và các văn bản, tài liệu kèm theo

Theo kế hoạch năm 2017, Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam sẽ tổ chức ĐHĐCD năm 2017 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/03/2017, tại hội trường Tổng công ty địa chỉ tại: 344 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Thông báo, thư mời, tài liệu đại hội đồng cổ đông và mãu giấy ủy quyền kèm theo: