sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố thông tin về việc mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ

Ngày 08/12/2016 VNECO đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-VNECO về việc mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ( chỉ có 1 trái chủ) 60 trái phiếu VNECO_BOND_2014 còn lại trước ngày đáo hạn thực hiện vào ngày 09/12/2016 (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu).

Tuy nhiên Trái chủ không chấp thuận cho VNECO mua lại trái phiếu trước hạn. Nên ngày 19/12/2016 VNECO đã thực hiện thanh toán toàn bộ tiền lãi và vồn gốc trái phiếu đúng hạn vào ngày đáo hạn.

Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam xin thông báo đến hết ngày 19/12/2016 đã hoàn thành nghĩa vụ chuyển trả đầy đủ toàn bộ tiền hốc và lãi trái phiếu VNECO_BOND_2014(150 trái phiếu) cho trái chủ.