sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố thông tin về việc đã nhận được đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam của ông Đặng Trọng Ngôn

Ngày 23/3/2017, Tổng Công tỵ cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã nhận được đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam của ông Đặng Trọng Ngôn; lý do: theo nguyện vọng cá nhân;

Căn cứ Khoản 5 điểm b Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, ông Đặng Trọng Ngôn không còn tư cách Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, kể từ ngày 23/3/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 23/3/2017, tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.