sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố thông tin từ nhiệm của ông Lê Thanh Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Ngày 05/6/2017, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Lê Thanh Hồng; Lý do: theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ Khoản 5, Điểm b, Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, ông Lê Thành Hồng không còn tư cách Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, kể từ ngày 05/6/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.