sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1/2019 bị lỗ và Quý 2/2019 có lãi.

Công bố giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1/2019 bị lỗ và Quý 2/2019 có lãi.