sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và giải trình lợi nhuận trước ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Hợp nhất năm 2016, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và giải trình lợi nhuận trước ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Hợp nhất năm 2016, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán