sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán ra công chúng

Công bố báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán ra công chúng( tăng lê do huy động cho giai đoạn 25/05/2015 đến 31/03/2018), mã chứng khoán VNE