sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố thông tin về việc mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ

20/12/2016

Ngày 08/12/2016 VNECO đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-VNECO về việc mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ( chỉ có 1 trái chủ) 60 trái phiếu VNECO_BOND_2014 còn lại trước ngày đáo hạn thực hiện vào ngày 09/12/2016 (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu).

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MECA VNECO không còn là công ty liên kết của VNECO

16/12/2016

Thực hiện Nghị quyết số 22 NQ/VNECO-HĐQT ngày 16/8/2016 của Hội đồng quản trị VNECO về việc thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO (mã chứng khoán: VES);

VNECO mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ còn lại trước ngày đáo hạn

09/12/2016

VNECO mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ còn lại trước ngày đáo hạn

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06/12/2016

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2015

06/12/2016

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

06/12/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng

30/11/2016

Công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

21/11/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

18/11/2016

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Chào bán toàn bộ quyền mua cổ phiếu GEX (Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)

09/11/2016

Chào bán toàn bộ quyền mua cổ phiếu GEX (Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)

...
45678910
...