sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016

04/06/2016

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01/2016/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2016 và biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 và thông báo 838TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử

21/05/2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 và thông báo 838TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về việc tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ năm 2016

29/04/2016

Thông báo 04 TB/VNECO-HĐQT công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ năm 2016

Thông báo 629 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về việc gia hạn thời gian họp họp ĐHĐCĐ năm 2016

28/04/2016

Thông báo 629 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về việc gia hạn thời gian họp họp ĐHĐCĐ năm 2016

Thông báo số 684 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Nhà Nước và SGDCK TPHCM

27/04/2016

Thông báo số 684 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và SGDCK TPHCM nội dung thông báo hệ thống nhận diện thương hiệu VNECO.

Công văn số 431/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam.

11/02/2016

Công văn số 431/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam.

Thông báo 1409 TB/VNECO-TCKT về việc công bố thông tin trên cổnng Thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở GDCK TP HCM

09/10/2015

Thông báo 1409 TB/VNECO-TCKT về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về việc thoái vốn ở công ty con

Thông báo 1402 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổnng Thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở GDCK TP HCM

09/10/2015

Thông báo 1402 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về việc điều chỉnh quy mô dự án Khu tổ hợp căn hộ cao cấp, Trung tâm thương mại Dịch vụ và Khách sạn VNECO Sơn Trà; Góp vốn thành lập công ty TNHH quản lý dự án Core ASIA.

Thông báo số 37 TB/VNECO-HĐQT

24/09/2015

Thông báo số 37 TB/VNECO-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hàng thêm của cổ đông hiện hữu.

1234567
...