sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và giải trình lợi nhuận trước ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Hợp nhất năm 2016, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán

22/03/2017

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và giải trình lợi nhuận trước ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Hợp nhất năm 2016, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán

Thông báo về việc chuyển nhượng số vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á

17/03/2017

Ngày 17/03/2017, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07 NQ/VNECO-HĐQT về việc Tổng Công ty cổ phần Xâỵ dựng Điện Việt Nam nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á vào Công ty TNHH Thuận Nhiên Phong 1, giá trị nhận chuyển nhượng: 2.000.000.000 đồng (có Nghị quyết kèm theo).

Thông báo về việc một số cá nhân giả danh cán bộ Tổng công ty để xin cổ đông ủy quyền để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

17/03/2017

Theo phản hổi của một số cổ động thì những ngày gần đây trên thị trường có một số cá nhân giả danh là cán bộ Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam liên lạc hứa trả hoa hồng để xin ủy quyền cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty.

Thông báo về báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO) và tài liệu kèm theo

14/03/2017

Thông báo về báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO) và công văn giải trình

Báo cáo nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam

17/02/2017

Báo cáo nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

20/01/2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2015

17/01/2017

Công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2015

VNECO thông báo công văn của UBCKNN về gia hạn thời gian báo cáo tài chính

12/01/2017

VNECO thông báo công văn của UBCKNN về gia hạn thời gian báo cáo tài chính

Thông báo về việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết sau khi trả cổ tức 2015

28/12/2016

Thông báo về việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết  sau khi trả cổ tức 2015

1234567
...