sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã đầu tư vào Công ty TNHH MTV Trùng Phương - Lăng Cô

29/06/2017

Công bố về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã đầu tư vào Công ty TNHH MTV Trùng Phương - Lăng Cô

Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Ngô Văn Cường giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị

14/06/2017

Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Ngô Văn Cường giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị 

Công bố thông tin từ nhiệm của ông Lê Thanh Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

06/06/2017

Công bố thông tin từ nhiệm của ông Lê Thanh Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

VNECO Báo cáo tính hình sử dụng vốn từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng(Báo cáo đợt 3)

30/05/2017

VNECO Báo cáo tính hình sử dụng vốn từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng(Báo cáo đợt 3)

VNECO Báo cáo tính hình sử dụng vốn từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng(Báo cáo đợt 3)

30/05/2017

VNECO Báo cáo tính hình sử dụng vốn từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng(Báo cáo đợt 3)

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử về việc thành lập công ty Trùng Phương - Lăng Cô

25/05/2017

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử về việc thành lập công ty Trùng Phương - Lăng Cô

Thông báo trên cổng thông tin điện tử về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

13/04/2017

Thông báo trên cổng thông tin điện tử về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

25/03/2017

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Thông báo về việc bầu ông Đoàn Đức Hồng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

24/03/2017

Ngày 23/3/2017, HĐQT Tổng Công tỵ cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã ra Nghị quyết số 09 NQ/VNECO-HĐQT về việc bầu ông Đoàn Đức Hồng-Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (có Nghị quyết kèm theo);  

Công bố thông tin về việc đã nhận được đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam của ông Đặng Trọng Ngôn

23/03/2017

Công bố thông tin về việc đã nhận được đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam của ông Đặng Trọng Ngôn

1234567
...