sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Điều lệ và quy chế quản trị được thông qua sau ĐHĐCĐ năm 2018

31/05/2018

Điều lệ và quy chế quản trị được thông qua sau ĐHĐCĐ năm 2018

Công bố thông tin nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

31/05/2018

Công bố thông tin nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

Công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

16/05/2018

Công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Công bố báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán ra công chúng

14/05/2018

Công bố báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán ra công chúng( tăng lê do huy động cho giai đoạn 25/05/2015 đến 31/03/2018), mã chứng khoán VNE

Công bố thông tin về việc thoái toàn bộ phần vốn của VNECO tại Công ty cổ phần du lịch Xanh Huế VNECO

20/04/2018

Công bố thông tin về việc thoái toàn bộ phần vốn của VNECO tại Công ty cổ phần du lịch Xanh Huế VNECO

Công bố Báo cáo thường niên Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam cho năm tài chính 2017

19/04/2018

Công bố Báo cáo thường niên Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam cho năm tài chính 2017

Thông báo về việc góp thêm vốn vào công ty con - Công ty cổ phần du lịch Xanh Huế VNECO

17/04/2018

Thông báo về việc góp thêm vốn vào công ty con - Công ty cổ phần du lịch Xanh Huế VNECO

Thông báo về việc được chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2018

17/04/2018

Thông báo về việc được chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

17/04/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

13/04/2018

Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

1234567
...