Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam năm 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam năm 2018. Tải về