sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

CTCP Du lịch Xanh Huế VNECO

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Điện thoại: 054.2220555

Fax: 054.3824527

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Vốn điều lệ tại 31/12/2015: 59.900.000.000 đồng

Vốn thực góp của VNECO đến 31/12/2015: 58.913.000.000 đồng, tương đương 98,35% vốn điều lệ.