sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Chính sách đào tạo

100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của công ty. Thường xuyên tổ chức đào tạo cập nhật những xu hướng công nghệ mới; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của công ty.